Menu Sluiten

Koers vasthouden voor een inclusief Tilburg

Datum: 9 november 2020 

Onderwerp: Inclusiviteit 

Aangenomen: 

Stelt vast dat:

  • De voltallige gemeenteraad en het college zich per motie stevig heeft uitgesproken tegen racisme en discriminatie in onze stad en voor een Tilburg waar iedereen meetelt en meedoet;
  • De gemeente Tilburg steeds meer werk maakt van een inclusief en kleurrijk Tilburg, doorRoze Maandag, Coming Out Day als ook een nieuwop te stellen werkagenda Inclusie;
  • Een veelheid aan organisaties en partijen in de stad, op diverse manieren, bijdragen leveren aan een inclusieve stad;
  • We Tilburgerschap een prominentere plek willen geven als fundament van de stad, met waarden als verbinding, participatie en wederkerigheid.

Is van mening dat:

  • Diversiteit, inclusie en Tilburgerschap een prominente plek moeten krijgen in de Begroting en andere P&C producten;
  • Het vasthouden van bestaande ambities en het creëren van nieuwe om voldoende financiële middelen en ambtelijke ondersteuning vragen;

Verzoekt het college om:

  • De nieuwe Werkagenda Inclusie in de vorm van een beleidsnota vóór de Perspectiefnota 2022 aan te bieden, zodanig dat de raad een besluit heeft kunnen nemen over de nieuwe Werkagenda Inclusie voor de behandeling van de Perspectiefnota 2022.
  • De financiële consequenties (incidenteel en structureel) van de nieuwe Werkagenda Inclusie te verwerken in de Perspectiefnota 2022.  

En gaat over tot de orde van de dag.