Menu Sluiten

Artikel 40-vragen: Ontheffing voor mantelzorgers bij spoedgevallen/calamiteiten

Geacht college,

Op 5 maart jl ontvingen wij een mail van twee Tilburgers waarin zij aangeven zeer
verontwaardigd te zijn over de uitspraak op het ingediende bezwaar m.b.t.
naheffingsaanslag 280119121426 d.d. 28-01-2019 inzake parkeerbelasting. Dit bezwaar is
ongegrond verklaart met als reden dat parkeerbelasting een objectieve belasting is wat
betekent dat er geen tot zeer weinig rekening gehouden wordt met persoonlijke en
subjectieve omstandigheden. Vooral het laatste stuk van de beargumentatie wekt bij ons
een aantal vragen op. Wij vinden het jammer dat zoveel zaken in onze stad worden
verjurdiseerd, terwijl we ook kunnen kijken naar de omstandigheden van de mensen. Elk
mens is gelijk maar niet elke situatie is gelijk.

Het betreft twee mantelzorgers die tientallen jaren belangeloos anderen verzorgen. Onze
mantelzorgers zijn onmisbaar voor onze samenleving en gelukkig heeft het college hier ook
een regeling voor getroffen in haar geldende parkeerbeleid. De mantelzorger of degene die
mantelzorg ontvangt, heeft recht op een mantelzorgvergunning of extra parkeertegoed.
Hiervan waren deze twee mantelzorgers niet op de hoogte en de gemeente heeft hen hier
ook niet proactief op gewezen.

Daarom stellen wij het college de volgende vragen:
1) Kunt u aangeven in hoeverre een spoedsituatie, indien aantoonbaar en concreet zoals
deze, een persoonlijke en subjectieve omstandigheid is?
2) Hoe kijkt het college terug op de houding die wordt aangenomen door de gemeente op
dit bezwaarschrift?
3) Is het college bereid om coulant om te gaan met de boete die in dit geval is
uitgeschreven?
4) Is het college van plan om de communicatie te verbeteren om mantelzorgers of diegene
die mantelzorg ontvangt beter te informeren over de mogelijkheden die de gemeente
heeft?

Wij weten dat er een termijn van 6 weken staat voor het beantwoorden van deze vragen,
maar hopen op een snelle en adequate handeling.

Namens ONS Tilburg
Linda Oerlemans

Lees hier de antwoorden