Moties

Motie: Koers vasthouden voor een inclusief Tilburg

Datum: 9 november 2020 

Onderwerp: Inclusiviteit 

Aangenomen: 

Stelt vast dat:

 • De voltallige gemeenteraad en het college zich per motie stevig heeft uitgesproken tegen racisme en discriminatie in onze stad en voor een Tilburg waar iedereen meetelt en meedoet;
 • De gemeente Tilburg steeds meer werk maakt van een inclusief en kleurrijk Tilburg, doorRoze Maandag, Coming Out Day als ook een nieuwop te stellen werkagenda Inclusie;
 • Een veelheid aan organisaties en partijen in de stad, op diverse manieren, bijdragen leveren aan een inclusieve stad;
 • We Tilburgerschap een prominentere plek willen geven als fundament van de stad, met waarden als verbinding, participatie en wederkerigheid.

Is van mening dat:

 • Diversiteit, inclusie en Tilburgerschap een prominente plek moeten krijgen in de Begroting en andere P&C producten;
 • Het vasthouden van bestaande ambities en het creëren van nieuwe om voldoende financiële middelen en ambtelijke ondersteuning vragen;

Verzoekt het college om:

 • De nieuwe Werkagenda Inclusie in de vorm van een beleidsnota vóór de Perspectiefnota 2022 aan te bieden, zodanig dat de raad een besluit heeft kunnen nemen over de nieuwe Werkagenda Inclusie voor de behandeling van de Perspectiefnota 2022.
 • De financiële consequenties (incidenteel en structureel) van de nieuwe Werkagenda Inclusie te verwerken in de Perspectiefnota 2022.  

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie: Hoofdlijnennotitie 2020

Datum: 28 september 2020

Onderwerp: maatwerkbudget voor Corona initiatieven

Aangenomen: 

Constaterende dat:

 • Het kabinet gemeenten en maatschappelijke organisaties oproept om activiteiten te organiseren in het kader van 'aandacht voor elkaar'. En bedrijven en particulieren worden gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben.
 • We als bestuur van de stad ontzettend trots kunnen zijn op de velenieuweinitiatieven in de stad en de dorpen die tijdens Corona zijn ontstaan.
 • Deze initiatieven hebben laten zien dat ze snel kunnen inspelen op behoeften van onze Tilburgers en kunnen samenwerken: particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Er een motie toekomst voor burgerinitiatieven in de sociale basis in 2019 is aangenomen.
 • Eind dit jaar er een nieuwe beleidsnota sociale basis komt.

Overwegende dat:

 • We de beweging naar een sterke sociale basis omarmen!
 • De motie toekomst voor burgerinitiatieven in de sociale basis oproept om met huidige initiatiefnemers te inventariseren welke kansen zij zien om burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het versterken van de veerkracht van inwoners, te verduurzamen.
 • Dit meegenomen wordt in de nieuwe beleidsnota sociale basis.

Draagt het college op:

 • Om op basis van de inventarisatie voor het komend jaar een maatwerkbudget beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven onder Corona, zodat elke inwoner hier aanspraak op kan maken, en daarvoor een voorstel te doen in de beleidsnota sociale basis.
 • Indien nodig in de programmabegroting 2021 middelen op te nemen voor dit maatwerkbudget.
 • In de beleidsnota sociale basis een duidelijke visie op te nemen over hoe wij in de toekomst willen omgaan met burgerinitiatieven in de sociale basis.
 • De initiatieven uit dit maatwerkbudget te monitoren met als doel kennis op te doen van de (hernieuwde) behoeften uit de stad en hoe we (nieuwe) maatschappelijke problemen kunnen oplossen en de raad hierover regelmatig te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie: Ban op confetti en serpentine tijdens Carnaval 2021/Global Goals

Datum: 15 september

Onderwerp: Vervuiling Carnaval

Aangenomen:

ONS Tilburg wenst graag dat haar inwoners kunnen leven in een gezonde en gelukkige stad, maar

constaterende dat

 • Op Carnaval en Koningsdag een nieuwe traditie lijkt te ontstaan waarbij elk jaar meer confettipoppers worden afgeschoten voor het behalen van een nieuw wereldrecord;
 • De gemeente Tilburg al het goede voorbeeld geeft met recyclebare drinkbekers bij evenementen
 • Confetti niet op te ruimen is omdat het wegwaait en daardoor schadelijk is voor de stadsnatuur en de dieren;

overwegende dat

 • Duurzaamheid en circulariteit speerpunten zijn van het stadsbestuur;
 • We streven naar een plasticvrije stad, zonder zwerfafval;
 • Onze ecosystemen ook gezond en circulair blijven, om de lokale voedselvoorziening in Tilburg zo gezond mogelijk te houden
 • De VNG een Global Goals Actieplan heeft
  https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/global-goals-voor-gemeenten

Voorstellend dat

 • De gemeente een werkgroep Plastic opricht, waarin raadsleden, bestuurders en inwoners op participatieniveau 4 participeren
 • De gemeente een werkgroep SDG opricht om jaarlijks minimaal3 goals in de dagelijkse politiek te integreren
 • De gemeente het goede voorbeeld geeft door oa haar interne bedrijfsvoering straks in SK1 te laten analyseren. Maar ook door pro-actief te zijn, te inspireren, het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door gesprekken met ondernemers aan te gaan, in te zetten op samenwerking, samen te werken in de regio, door educatie, sprekende voorbeelden te delen en actief te informeren in de (sociale)media.
 • Hier de komende jaren op in te zetten.

verzoekt het college

 • Het verbod op het gebruik van confetti op te nemen in de eerstvolgende herijking van het stedelijke evenementenbeleid;
 • Te laten onderzoeken in een 5 jarenplan op welke terreinen zij zelf een trekkersfunctie kan vervullen middels goed voorbeeld bij de implementatie van de Global Goals

en gaat over tot de orde van de dag

Motie: Publiiekscampagne aangepast sporten

Datum: 3-02-2020

Onderwerp: Sportvisie Meedoen is winnen, sport en bewegen in Tilburg

Aangenomen:

Uit de Sportvisie: Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort. Uit het bestuursakkoord: We zijn pas tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig en gezond leven kan leiden. We willen een stad zijn waar iedereen ertoe doet. We willen dat alle Tilburgers erop kunnen rekenen dat we met elkaar niemand aan zijn lot overlaten.

Constaterende dat:

 • Sport en bewegen voor iedereen belangrijk is;
 • Sport en bewegen gezond is;
 • Sport en bewegen leuk is en goed voor de sociale contacten;
 • Het college van Tilburg zegt een inclusieve stad te zijn;
 • De ambitie is dat zoveel mogelijk Tilburgers voldoen aan de beweegrichtlijn. Echter, uit (landelijke[ii]) cijfers blijkt het percentage lager te liggen bij mensen die aangepast sporten

Overwegende dat:

 • Dat Tilburgers die aangepast sporten én verenigingen aangeven te kampen met vooroordelen die de mogelijkheden om aangepast te sporten beperken.
 • We eventuele belemmeringen moeten wegnemen. Vooroordelen, vervoer, locaties en begeleiding zijn dingen die we samen aan moeten pakken, zodat het aantal Tilburgers dat aangepast sport kan groeien.
 • Dat de ambitie om zoveel mogelijk Tilburgers aan de ambitie te laten voldoen, dan ook voor iedereen moet gelden.

De raad verzoekt het college om:

Een publiekscampagne Aangepast Sporten te starten om meer aandacht te generen voor aangepast sporten met het doel om de deelname van het aantal Tilburgers dat aangepast sport te vergroten. 

Motie: Begroting 2020

Datum: 11-11-2019

Onderwerp: Aandacht voor specifieke doelgroep eenzame jongeren tot 19 jaar

Aangenomen:

Constateert dat:

 • Er geen indicatoren voor jeugd tot 19 jaar zijn opgenomen in de begroting. In de bronnen van de GGD wordt verwezen naar 2 categorieen nl. volwassene vanaf 19jaar en ouderen.
 • De cijfers van de bronnen tot 2016 gaan.

Overwegende dat:

 • Uit onderzoek blijkt dat de eenzaamheid het meest onder de jongeren voorkomt.
 • Dat we veel geluiden krijgen van Tilburgers dat er enorm veel eenzaamheid is onder de jongeren.
 • Jongeren een specifieke /andere aanpak nodig hebben dan volwassenen en ouderen.

Draagt het college op:

Om aandacht te hebben voor de jeugd tot 19 jaar en deze als aparte groep mee te nemen in de begroting met bijpassende bronnen en indicatoren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie: Sportvisie Meedoen is winnen, sport en bewegen in Tilburg

Datum: 21-10-2019

Onderwerp: Sporten ondersteunen vereniging 2019

Aangenomen:

Uit de Sportvisie: Tilburg wil een inclusieve stad zijn, met gezonde en gelukkige inwoners. Een stad waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort.

Uit het bestuursakkoord: We zijn pas tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig en gezond leven kan leiden. We willen een stad zijn waar iedereen ertoe doet. We willen dat alle Tilburgers erop kunnen rekenen dat we met elkaar niemand aan zijn lot overlaten.

Constaterende dat:

 • Sport en bewegen voor iedereen belangrijk is, gezond is, leuk is en goed voor de sociale contacten;
 • Het college van Tilburg zegt een inclusieve stad te zijn;
 • Uit onderzoek blijkt dat er een aantal belemmeringen zijn voor mensen met een beperking om te gaan sporten, zoals vervoer, passend aanbod van sportieve activiteiten en  beschikbaarheid van hulpmiddelen.
 • We willen dat zoveel mogelijk Tilburgers voldoen aan de beweegrichtlijn. Echter, uit (landelijke cijfers blijkt het percentage lager te liggen bij mensen die aangepast sporten.

Overwegende dat:

 • Als we willen dat iedereen in Tilburg kan sporten, we belemmeringen voor aangepast sporten moeten wegnemen.
 • Problemen met vervoer, locaties en begeleiding zijn dingen die we samen aan moeten pakken, zodat het aantal Tilburgers dat sport wordt verhoogd.
 • Het vaak duur is voor mensen met een beperking om te sporten. Naast de contributie die in sommige gevallen hoger is, maar ook de aanpassingen die nodig zijn; 
 • Wij willen dat iedereen die wilkan sporten,  zodat je van sporten een recht maakt voor iedere Tilburger.

De raad verzoekt het college om:

 • Te onderzoeken welke belemmeringen er spelen op het gebied van aangepast sporten, te denken valt aan vervoer, locaties en begeleiding. En hierbij een brede groep te betrekken, zoals potentiële sporters en hun sociale omgeving, maar ook onderwijsinstellingen, fysiotherapeuten, huisartsen, sportverenigingen enz.
 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de contributie van aangepast sporten naar hetzelfde niveau te trekken dan de contributie voor reguliere sporters.
 • En de resultaten van dit onderzoek, waarbij de maatschappelijk impact en de financiële consequentie in beeld zijn gebracht terug te koppelen aan de raad voorafgaande aan de begrotingsbehandeling 2021.

Motie: Een LEA van ons allemaal met ruimte voor verankeren, verdiepen, voorwaarden scheppen, verbinden en versterken.

Datum: 16-09-2019

Onderwerp:  LEA Evaluatie

Aangenomen:

Constateert dat:

 • De gemeente de 3 LEA-ambities heeft; nl. Leren doe je overal, Het netwerk versterken en Kansrijk starten, een leven lang.
 • We al veel en goed maatwerk verrichten in het kader van passend onderwijs maar dat de nieuwe LEA-overleg structuur nog ontwikkeld moet worden.
 • De gemeente de ambitie heeft om via het vernieuwde LEA- overleg elkaar op de hoogte te houden van ieders inspanning en voorgang per ambitie en daarop een ieder van ons aanspreekbaar is.

Overwegende dat: 

 • Ons Tilburg vindt dat er minstens een keer per jaar een evaluatiemoment (event)georganiseerd moet worden om de diverse partijen bij elkaar te brengen zodoende het netwerk te versterken en warm te houden maar ook om de beoogde resultaten volgens de LEA- werkwijze (de 5 V’s)te kunnen borgen.
 • Dat het LEA uitvoeringsprogramma niet alleen van het onderwijs is maar ook gedragen wordt door meerdere partners van diverse achtergronden.

Draagt het college op:

 • Om de nieuw LEA-overlegstructuur planmatig in kaart te brengen door bijv. Een jaarlijks evaluatie/terugkoppelmoment (event) te organiseren, waarbij meerdere partijen de uitwisseling en evaluatie aangaan zodoende de LEA te kunnen bijstellen.
 • Om het evaluatie kader zowel kwantitatief als kwalitatief verder te ontwikkelen en dit plan mee te nemen in het uitvoeringsprogramma.

Motie: Oproep tot Zorg op maat als ambitie van de inclusieve stad.

Datum: 13-06-2019

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Aangenomen:

Constateert dat:

 • De gemeente de ambitie heeft om iedere Tilburger bestaanszekerheid te laten ervaren door inkomen, een dak boven het hoofd, toegang  tot onderwijs en werk, zodoende in de basis gelukkig en gezond te kunnen zijn.
 • Aandacht voor uitsluiting, discriminatie en onveiligheid onontbeerlijk blijft voor groepen in deze stad.
 • Goed onderwijs een randvoorwaarde is voor mensen in talentontwikkeling en een aansluiting op werk.
 • Dit betekent dat een breed en divers onderwijsaanbod en goede accommodatie een voorwaarde is.
 • We zorgen voor een goede aansluiting op werk; Tilburgers participeren in werk naar vermogen en ervaren langdurig perspectief.
 • We inzetten op maatwerk; ondanks de inzet van preventie zijn er altijd inwoners die ondersteuning van de gemeente nodig heeft.

Overwegende dat:

 • De ambities van de Raad niet concreet is in welke ondersteuning de gemeente kan bieden.
 • Als elke Tilburger recht heeft op gelijke kansen; toegang tot onderwijs er een grote groep is die geen Zorg op maat hebben en dus  geen toegang hebben tot onderwijs of vroegtijdig uitvallen.
 • Dat de gemeente zich sterk richt op preventie en steun in het dagelijkse leven maar  geen inzicht geeft  welke groeperingen door oa. de wetgeving  geen passende Zorg krijgen.
 • Er weinig aandacht is besteed aan de jongeren die niet in het huidige onderwijssysteem passen maar graag aansluiting willen met het werkveld.

Draagt het college op:

 • In kaart te brengen welke groepen/Tilburgers buiten de boot vallen in onze inclusieve stad.
 • In kaart te brengen welke voorzieningen/ Zorginstanties er zijn en welke doelgroep ze bedienen.
 • Te onderzoeken wat de knelpunten zijn waardoor Zorg op maat deze doelgroep niet bereikt.
 • Een plan van aanpak te schrijven waarmee we kunnen borgen dat onze ambities voor de inclusieve stad voor iedereen gelden.

Motie: Ontschotten van wijken

Datum: 13-06-2019

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Aangenomen:

Constateert dat:

 • Tilburg een groeiende stad is, met de bijkomende problemen die bij een groeiende stad horen.
 • Hierbij zaken opgelost kunnen worden in de ene wijk en de andere wijk met dezelfde problemen worden belast.

Overwegende dat:

 • Door zaken ook wijkoverstijgend op te pakken sneller kunnen worden opgelost.
  • Bijvoorbeeld parkeren, in de ene wijk lossen wij het op met betaald parkeren en in de aangrenzende wijk krijgen zij de overlast. Of bedrijventerreinen hebben effect en relatie tot de omliggende wijken, samen bekijken of iets wel of niet kan is dan effectiever.
 • Door het betrekken van de andere wijken er oplossingen aangedragen kunnen worden door de aangrenzende wijk.

Draagt het college op:

 • Om bij ontwikkelingen te onderzoeken of de wijk naast een ontwikkeling benadeeld kan worden. Als dit het geval is, samen met de buurt oplossingen te zoeken en deze ook bij raadsvoorstellen aan te geven

Motie: Toegankelijkheid openbare gebouwen 

Datum: 13-06-2019

Onderwerp: Perspectiefnota 2020

Aangenomen:

Constateert dat:

 • Naar aanleiding van een rondleiding in de nieuwe LocHal de toegankelijkheid toch niet geheel gewaarborgd is.
 • De gemeente opnieuw in zijn perspectiefnota beschrijft een inclusieve stad te willen zijn.
 • In de gemeente al vaker fouten zijn gemaakt met opnieuw ontwikkelende locaties waardoor zij toch minder toegankelijk zijn dan de Raad aanvankelijk dacht.
 • De gemeente momenteel met vele ontwikkelingen bezig is en dit in de komende jaren nog zal blijven en een goed kader voor toegankelijkheid essentieel is.

Overwegende dat:

 • Voor veel verschillende aandoeningen al wettelijke kaders zijn vastgesteld voor huisvesting en toegankelijkheid.
 • Iedere Tilburger moet kunnen meedoen in de maatschappij en zij ook toegang moeten kunnen hebben tot de gemeentelijke gebouwen.
 • Wel met organisaties gesproken wordt, maar achteraf pas blijkt wat de praktijk inhoud.
 • Een verzameling van alle wettelijke kaders op het gebied van toegankelijkheid, vooraf al fouten in de bouwontwikkelingen kunnen worden opgespoord en opgelost. Waardoor eventuele latere aanpassingen niet meer nodig zijn.

Draagt het college op:

 • Om te onderzoeken of 1 matrix kan worden ontwikkeld om de toegankelijkheid van ons vastgoed op pijl te houden. Hierbij denkend aan regels voor Lichamelijk beperkten, visueel beperkten, Geestelijk beperkten, laaggeletterdheid enz
 • Deze voor 1 januari 2020 voor te leggen aan de raad en andere partners op dit gebied om in de toekomst bij verbouwingen geen fouten meer te maken.