Menu Sluiten

ONS Tilburg dient 5 moties in naar aanleiding van verhalen van Tilburgers

In ons magazine Buitengewoon, dat op 2 juli a.s. verschijnt, gaan we voor de tweede keer het gesprek aan met mensen uit onze gemeente om ons te verdiepen in wat ze bezighoudt. We hebben daarbij speciale aandacht voor ‘Buitengewone’ Tilburgers die nu nog te vaak onzichtbaar blijven. De verhalen staan dit jaar in het teken van mentale gezondheid en community. Wij willen altijd helpen, daarom dienen we naar aanleiding hiervan 5 moties in.

Datum: 19-6-2024

Gemeente Tilburg heeft een fantastisch actieplan liggen om de mentale gezondheid van onze jongeren te verbeteren. Volgens ONS is dit alleen niet genoeg.  Als we de veerkracht van kinderen en jongeren willen versterken, dan hebben we iedereen nodig om hen dat stevige fundament te bieden. Zo kunnen we op tijd signaleren als er meer nodig is en zorg bieden als dat nodig is.

Want vergeet ook niet: mensen worden niet altijd beter. Uit cijfers van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat 59% van de Nederlanders minstens één chronische aandoening heeft. Dan kunnen we wel als ambitie hebben dat iedereen gezond moet worden, maar veel belangrijker is om kinderen en jongeren op te laten groeien in omstandigheden die zorgen dat ze voelen dat de gemeenschap achter hen staat.

Motie: effectieve aanpak jeugdwerkloosheid

De jeugdwerkloosheid in Tilburg is zorgwekkend; het percentage is dubbel zo hoog als landelijk en daalt niet. Waar wij dan ook voor pleiten, is dat we als gemeente kijken wat we kunnen doen om de arbeidskansen van jongeren te vergroten. We vragen hierbij in het bijzonder aandacht voor jongeren met een arbeidsbeperking en de (te) complexe regels van de Wajong-uitkering. Wij vinden dat het zeker goed is om jongeren zelf hierbij te betrekken, maar denken ook dat we moeten focussen op de rol die scholen, zorginstellingen en werkgevers hierin kunnen spelen.

Motie: Meer investeren in gelijke kansen en welzijn voor jongeren door NPO gelden te structureren

NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) komen te vervallen. Dat vinden wij ook zorgwekkend. Zeker als we kijken naar het feit dat stress en eenzaamheid onder jongeren toeneemt. Wij vragen daarom om structurele inzet (financieel en in menskracht) in navolging van de NPO-gelden. Zo hopen we dat de zorg binnen scholen behouden wordt. Het is namelijk broodnodig!

Foto: Hannah Busing via Unsplash

Motie: Een Tilburgse variant van het initiatief “Homie” voor en door Tilburgers.

Over broodnodig gesproken: al sinds jaar en dag zet ONS Tilburg zich in voor een beter dak- en thuislozenbeleid. Het Vlaamse ‘Homie’ is succesvol in het aanpakken van (jeugd)dakloosheid. Laten we als Tilburgers en gemeente gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor het ondersteunen van kwetsbare jongeren. Samen krijgen we meer voor elkaar!

Motie: Een (t)huis is een zorg minder voor iedereen.

Het aandeel ‘overlast door verwarde personen’ is (ten opzichte van alle overlastmeldingen) de afgelopen twaalf jaar aanzienlijk gestegen in onze stad van 13,3% in 2012 naar 30,72% in 2023. Uit recent onderzoek van Brabants Dagblad blijkt daarnaast dat buren met psychische problemen voor steeds meer overlast zorgen.
Huisvesting zoals Skaeve Huse kan een mooie oplossing zijn op overlast tegen te gaan en een thuis te bieden voor mensen die overlast veroorzaken. Daarom willen wij kijken of de capaciteit hiervan (of van een soortgelijk initiatief waar wonen en zorg samen komen) vergroot kan worden.

Motie: Help de man!

Vorig jaar dienden wij een motie in voor de aanpak van femicide en die is unaniem aangenomen. Wat we ons wel moeten realiseren is dat buiten het dodelijke geweld er helaas nog veel meer geweld in onze samenleving plaats vindt waarbij stereotype genderopvattingen een rol spelen. Het is natuurlijk ontzettend goed dat er aandacht en hulp is voor slachtoffers, maar laten we ook toezien op de plegers. Het is belangrijk dat we ál het geweld aanpakken en preventief te werk gaan. Hoe helpen we mannen omgaan met uitdagingen zodat zij niet overgaan tot geweld of het gaat escaleren?