Menu Sluiten

Moties ONS Tilburg aangenomen bij de begroting

“Kon ik die zwarte huidskleur maar even uittrekken, als een jas”

Voor de behandeling van de begroting heeft ONS Tilburg twee moties ingediend, een voor het verkleinen van gezondheidsverschillen voor alle Tilburgers en een om structureel meer geld voor culturele diversiteit vrij te maken. Beide moties zijn door de raad aangenomen, de eerste motie zelfs unaniem.

Tijdens de behandeling van de begroting mogen alle partijen moties en amendementen indienen. Maandag waren de algemene beschouwingen waarin de raad terug keek op het vorige begrotingsjaar, vandaag kijkt de raad voorruit naar het komende begrotingsjaar.

Fractievoorzitter Linda Oerlemans: “ONS Tilburg zal instemmen met de begroting, omdat we het daarmee in grote lijnen eens zijn. Blij zijn we met de brede steun voor onze moties met betrekking tot culturele diversiteit. En dat de urgentie dus wordt gevoeld om hier echt iets mee te doen om zo een inclusieve stad voor iedereen te worden.”

Lees hier de aangenomen moties

Motie: Gezondheidsverschillen verkleinen voor alle Tilburgers

De raad van de gemeente Tilburg in vergadering bijeen op 11 november 2021 voorstel begroting 2022

Constateert dat:

 1. De gemeente in 2022 leggen we de aandacht op de thema’s bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid. Zo kunnen we het inclusieve karakter van Tilburg verder vorm en inhoud geven, juist nu de corona crisis de ongelijkheid van bepaalde groepen vergroot
 2. We al veel en goed (maat)werk verrichten in het kader van de lange termijn visie op de sociale basis; maar dat ondanks de inzet van preventie er altijd Tilburgers zijn die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben;
 3. We ons als gemeente richten op passende hulp, dichter bij de inwoners en meer binnen de leefwereld en mogelijkheden van Tilburgers.
 4. Tilburg graag een inclusieve stad wil zijn, waar iedereen mee doet en er toe doet.

Overwegende dat: 

 1. De gezondheidsrisico’s door Corona zijn toegenomen bij kwetsbare groepen, o.a. mensen met een migratie achtergrond.
 2. Om gezondheidsverschillen te verkleinen, is het essentieel om mensen met een migratieachtergrond te bereiken en betrekken.
 3. Uit onderzoek en praktijk weten we dat acties die gericht zijn op alle inwoners en geen rekening houden met verschillen tussen mensen, de gezondheidsverschillen vergroten in plaats van verkleinen. 
 4. We in Tilburg goede voorbeelden hebben van hulpverleners en instellingen die goed aansluiten bij de verschillende doelgroepen die er in Tilburg wonen, maar zij lang niet iedereen kunnen bereiken en bedienen.
 5. We in onze algemene beschouwing een aantal Tilburgers hebben laten zien waar de hulp niet aansluit en hun problemen dus groter worden in plaats van kleiner.

Is van mening dat:

Het wenselijk is dat iedere gesubsidieerde hulpverlenende instantie van de gemeente Tilburg aandacht heeft voor interculturele communicatie en cultuursensitiviteit.  

Verzoekt het college:

 • Concrete beleidsvoorstellen te doen die de gezondheidsverschillen verkleinen voor Tilburgers met een migratie achtergrond met daarin specifieke aandacht voor interculturele communicatie en cultuursensitiviteit.
 • Deze voorstellen in het 1e kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen.

Namens de fractie van ONS Tilburg,

Linda Oerlemans

Structureel meer geld voor culturele diversiteit

Constateert dat:

 • Er structureel 75.000, – per jaar extra ter beschikking komt vanuit de begroting waarvan 25.000, – besteed wordt aan gelijkwaardige en veilige positie van vrouwen;
 • Dat Tilburg een ambitie heeft om een gemeente voor iedereen te zijn;
 • In 2020 16,5% van de bewoners van gemeente Tilburg een bi-culturele achtergrond hebben (Bron: CBS 2020);
 • Er in de gemeente prachtige initiatieven zijn om aandacht te vragen voor culturele diversiteit;

Overwegende dat:

 • Er nog te veel schrijnende verhalen omtrent racisme en discriminatie zijn;
 • Culturele diversiteit nog weinig specifieke aandacht heeft bij inclusie;
 • Er 50.000 euro wordt gereserveerd voor het faciliteren van de dialoog;
 • We niet alles aan de gemeente zelf of grote instellingen kunnen overlaten.

Draagt het college op:

 • Om een deel van de vrijgemaakte gelden te investeren in lokale projecten die helpen met de bevordering van culturele diversiteit binnen de gemeente Tilburg.
 • Om de raad hiervan tijdig op de hoogte te houden..

En gaat over tot de orde van de dag.

 Namens

Het team van ONS Tilburg

 Linda Oerlemans