Menu Sluiten

Hoofdlijnennotitie 2020

Datum: 28 september 2020

Onderwerp: maatwerkbudget voor Corona initiatieven

Aangenomen: 

Constaterende dat:

 • Het kabinet gemeenten en maatschappelijke organisaties oproept om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. En bedrijven en particulieren worden gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben.
 • We als bestuur van de stad ontzettend trots kunnen zijn op de velenieuweinitiatieven in de stad en de dorpen die tijdens Corona zijn ontstaan.
 • Deze initiatieven hebben laten zien dat ze snel kunnen inspelen op behoeften van onze Tilburgers en kunnen samenwerken: particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 • Er een motie toekomst voor burgerinitiatieven in de sociale basis in 2019 is aangenomen.
 • Eind dit jaar er een nieuwe beleidsnota sociale basis komt.

Overwegende dat:

 • We de beweging naar een sterke sociale basis omarmen!
 • De motie toekomst voor burgerinitiatieven in de sociale basis oproept om met huidige initiatiefnemers te inventariseren welke kansen zij zien om burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het versterken van de veerkracht van inwoners, te verduurzamen.
 • Dit meegenomen wordt in de nieuwe beleidsnota sociale basis.

Draagt het college op:

 • Om op basis van de inventarisatie voor het komend jaar een maatwerkbudget beschikbaar te stellen voor burgerinitiatieven onder Corona, zodat elke inwoner hier aanspraak op kan maken, en daarvoor een voorstel te doen in de beleidsnota sociale basis.
 • Indien nodig in de programmabegroting 2021 middelen op te nemen voor dit maatwerkbudget.
 • In de beleidsnota sociale basis een duidelijke visie op te nemen over hoe wij in de toekomst willen omgaan met burgerinitiatieven in de sociale basis.
 • De initiatieven uit dit maatwerkbudget te monitoren met als doel kennis op te doen van de (hernieuwde) behoeften uit de stad en hoe we (nieuwe) maatschappelijke problemen kunnen oplossen en de raad hierover regelmatig te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.